Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe przyznawane i wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. 2019 poz. 2133 z późn. zm.)

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, które spełniają jednocześnie trzy kryteria:
– posiadają tytuł prawny do lokalu
– spełniają kryterium dochodowe
– spełniają kryterium metrażowe.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby z katalogu powyżej, u których w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku

2) wieloosobowym –30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku,

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art.3pkt1 ustawy z dnia 28listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa wart.5ust.7a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych.

Do dochodu wlicza się także dochód z posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego.

Trzecie kryterium, to określony metraż lokalu przypisany do ilości zamieszkujących w nim osób. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych określa dokładnie normatywną powierzchnię mieszkania. Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powierzchnia ta może być przekroczona maksymalnie do 30%.

Powierzchnia normatywna oraz maksymalna wynosi odpowiednio:

Ilość osób zamieszkujących

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia maksymalna

1

35 m2

45,5 m2

2

40 m2,

52 m2

3

45 m2

58,5 m2

4

55 m2

71,5 m2

5

65 m2

84,5 m2

6

70 m2

91 m2

Na każdą następną osobę dolicza się 5 m2 do powierzchni normatywnej.

W przypadku osoby niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności zwiększa się powierzchnię normatywną o 15 m2, jeżeli ze względu na niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub porusza się na wózku inwalidzkim. Dopłata w formie dodatku mieszkaniowego przysługuje tylko do wydatków ponoszonych na powierzchnię normatywną , wydatki na dodatkowe metry osoba musi ponosić sama.

Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wydatkami, o których mowa są:

– czynsz;

– koszty, o których mowa w art.28 ust.3 pkt2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:

– opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;

– zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;

– odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;

– inne niż wymienione wyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;

– opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe:

– wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią podstawy wyliczenia dodatku mieszkaniowego wydatki poniesione z tytułu:

-ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;

1a)rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wprawo własności tych gruntów

– opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe

Wydatki naliczone i ponoszone przez okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Jeżeli wnioskodawca posiada tytuł prawny do części zajmowanego lokalu mieszkalnego, wydatki na mieszkanie ustala się w proporcji odpowiadającej wielkości tej części.

Dodatek mieszkaniowy nie pokryje 100% wydatków na mieszkanie, nawet jeśli jego metraż nie przekracza powierzchni normatywnej. Wynika to z tego, że osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy ma obowiązek przeznaczać część swoich dochodów miesięcznych na wydatki na mieszkanie. Wysokość udziału własnego osoby w wydatkach mieszkaniowych jest określona w ustawie i wynosi

– 15% dochodów gospodarstwa domowego –w gospodarstwie jednoosobowym;

– 12% dochodów gospodarstwa domowego –w gospodarstwie 2–4-osobowym;

-10% dochodów gospodarstwa domowego –w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Maksymalna wysokość dopłaty to 70% wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego.
W przypadku, gdy mieszkanie nie jest wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania, centralnie ciepłą wodę czy brak w nim instalacji gazu przewodowego, osobie przysługują ryczałty, które stanowią część dodatku mieszkaniowego. Podstawą ich naliczenia jest cena 1kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na podstawie art.23 ust. 2 pkt18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne powiększoną o podatek od towarów i usług.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowe musi złożyć następujące dokumenty:

– wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (dane wykazane na wniosku musi potwierdzić zarządca lokalu a w przypadku jego braku inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny)

– deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego

– informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie dot. sposobu wypłacania ryczałtu

– wykaz dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk należy złożyć podpisany co równoznaczne jest z zapoznaniem się osoby z katalogiem dochodów stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego).

Ponadto w zależności od źródeł osiąganych dochodów wnioskodawca do w/w dokumentów które składa dołącza:

-zaświadczenie o dochodach lub

– oświadczenie o dochodzie z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej lub

– oświadczenie o dochodzie z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego

z ostatnich trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy zostaje przyznany decyzją, na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

Osoba, która pobiera dodatek mieszkaniowy ma obowiązek opłacać na bieżąco swoją część należności za zajmowany lokal. Zarządca budynku ma obowiązek powiadomić organ wypłacający dodatek mieszkaniowy, jeżeli zaległości czynszowe obejmują pełne 2 miesiące. W takim przypadku następuje wstrzymanie wypłaty przyznanego dodatku mieszkaniowego. Jeżeli osoba ureguluje powstałe zaległości w okresie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, kwota wstrzymanego dodatku zostanie wypłacona. Jeżeli uregulowanie nie nastąpi w wyznaczonym okresie 3 miesięcy, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji o dochodach lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości (należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego).

Druki wymagane do złożenia przy ubieganiu się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jak również szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 w godzinach pracy CUS.

Załączniki:

Załącznik 1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy.pdf
Załącznik 2. Deklaracja o dochodach.pdf
Załącznik 3. Wykaz dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.pdf
Załącznik 4. Zaświadczenie o dochodach.pdf
Załącznik 5. Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.pdf
Załącznik 6. Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą w formie ryczałtu lub karty podatkowej.pdf

Skip to content