Świadczenia rodzinne

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ŚWIADCZENIA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PLAN DOTACJI ROK 2023: 11 515 000,00

Kto może ubiegać się o świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne przysługują:

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom:

• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

• jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.1) ), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

• posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  – urodzenia dziecka;
  – opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  – samotnego wychowywania dziecka;
  – wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  – kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  – rozpoczęcia roku szkolnego;
  – podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze:
  – zasiłek pielęgnacyjny,
  – specjalny zasiłek opiekuńczy
  – świadczenie pielęgnacyjne,
 • świadczenie rodzicielskie.

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

 • małżonków lub jednego z małżonków,
 • rodziców lub jednego z rodziców,
 • opiekuna faktycznego dziecka,
 • opiekuna prawnego dziecka,
 • rodziny zastępczej niezawodowej,
 • osoby uczącej się,
 • pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • osoby, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

Do wniosku, w zależności od wnioskowanego świadczenia należy dołączyć wymagane dokumenty, konieczne do ustalenia uprawnień.

• W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

• W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

• W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

• Procedura kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

• Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem CUS w Skawinie w terminie do 14 dni od dnia wydania decyzji. CUS obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

Terminy składania wniosków

 • W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu danego miesiąca, świadczenia rodzinne za ten miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłaca się do 30 listopada.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłaca się do 31 grudnia.
 • Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostały przyznane.


Gdzie składać wnioski

Sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, prowadzi Centrum Usług Społecznych w Skawinie, który przyjmuje wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych. Wszelkie druki i formularze związane ze świadczeniami rodzinnymi są dostępne w Sekcji Świadczeń Rodzinnych CUS w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13.

Załączniki:

Druk do zmiany numeru konta bankowego.pdf

Skip to content