Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. zarządzania informacją


DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKAWINIE

na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282)

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

I. Stanowisko: Specjalista ds. zarządzania informacją – 1/1 etat.

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nieprzekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

II. Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych, 32-050 Skawina, Rynek 24

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2) wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe (licencjat lub magister),

3) staż pracy – minimum 3 lata pracy przy wykształceniu średnim lub minimum 2 lata pracy przy wykształceniu wyższym,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:

1) biegła obsługa środowiska MS Windows 10 i pakietu Office,

2) umiejętność korzystania z internetu,

3) znajomość obsługi programów graficznych,

4) samodyscyplina i zdolność analitycznego myślenia,

5) bardzo dobra motywacja do pracy, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Specjalista ds. zarządzania informacją w Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej:

1) przygotowywanie, poszukiwanie oraz organizowanie dostępu do informacji o usługach i wsparciu jakie może uzyskać osoba zależna i jej opiekun,

2) weryfikacja otrzymywanych ofert oraz ustalanie ich dostępności,

3) aktualizacja strony internetowej, prowadzenie mediów społecznościowych oraz opracowywanie i przygotowywanie ulotek i informatorów,

4) pomoc w tworzeniu wirtualnych grup dyskusyjnych i samopomocowych,

5) współpraca z mieszkańcami gminy Skawina w zakresie świadczonych usług,

6) współpraca z rodzinami osób niesamodzielnych, instytucjami, organizacjami społecznymi i podmiotami leczniczymi,

7) prowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej CWO

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7) wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

VII. Warunki pracy

1. Stanowisko: urzędnicze – specjalista

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

3. Miejsce pracy: Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej, 32-050 Skawina, Rynek 24

4. Praca jednozmianowa.

5. Praca przy komputerze.

VIII. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Specjalista ds. zarządzania informacją” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 6) lub drogą mailową na adres: mgops@skawina.net w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2021

Dokumenty można przesłać pocztą, listem poleconym na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żwirki i Wigury 13

32-050 Skawina

– decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.

Osoby spełniające wymagania niezbędne mogą zostać telefonicznie powiadomione o terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 13.

IX. Klauzula Informacyjna dla kandydatów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, REGON 351458394.

2. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem:

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina,

mgops@skawina.net

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w MGOPS w Skawinie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zebranych w procesie rekrutacji wynikającego z przepisów prawa – w razie nie zawarcia umowy o pracę,

b. do momentu przedawnienia roszczeń lub upływu okresu, przez jaki administrator zobowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą – w razie zawarcia umowy o pracę;

5. W granicach przewidzianych prawem, posiada Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych przez administratora danych osobowych i żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Zakres gromadzonych danych wynika z przepisów prawa, przede wszystkim Kodeksu pracy, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

8. Dane nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Skip to content